Saints Birthdays

S.No Name of the Saint D.O.B Star
1 Jagadguru Poojya Sri Sri Shankara Chandrasekarendra Saraswathi Swami May 20,1894 Anuradha
2 Jagadguru Poojya Sri Sri Shankara Jayandra Sraswathi Swami

July 18,1935

Dhanishta
3 Jagadguru Poojya Sri Sri Shankara Vijaiandra Sraswathi Swami March 13,1969 Uttarashada